Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
Julianus Firminus Callens(6 juni 1912 - 30 november 1973)
Magdalena Mathilde Spiessens(27 april 1923 - 13 augustus 2010)
°  
 
ber.  
em.  
°  
 
ber.  
em.