Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
Het geslacht Spiessens - Internet Gezinskaart
x. 8 februari 1832, Dentergem
° 26 mei 1797, Tielt
9 december 1847, Dentergem, leeftijd: 50
ber. werkman
em.  
° 19 januari 1794, Dentergem
13 september 1844, Dentergem, leeftijd: 50
ber. dienstmeid
em.  
Kinderen
Melania Adam(6 januari 1833 - 28 november 1875)